Chương trình đào tạo cán bộ nguồn tại INCOOP3

Chương trình đào tạo cán bộ nguồn tại INCOOP3 được xây dựng nhằm mang tới đội ngũ cán bộ chất lượng, am hiểu chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng những...

Đối tác